กิจกรรมเพื่อสังคม

La chule Foundation

La Chule Foundation

ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ลาชูเล่ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจด้วยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย ปลูกฝังให้พนักงานภายในและสมาชิกลาชูเล่ทุกคนมีจิตสาธารณะร่วมกันด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ทั่วประเทศ ด้วยตระหนักว่าหากไม่มีสังคมรอบข้าง ไม่มีสมาชิกไม่มีลูกค้าเราคงไม่มีวันนี้

เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมคือเรื่องสำคัญที่เราใส่ใจมาโดยเสมอ ลาชูเล่มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังอันยิ่งใหญ่นี้จะผลักดันให้ชุมชนสังคมและประเทศชาติเข้มแข็งและเติบโตอย่าง ยั่งยืน ทัดเทียมอารยะประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

ในปี 2554 ลาชูเล่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในการจดทะเบียนมูลนิธิ จากสมาคมสันนิบาตแห่งชาติในพระ บรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งมูลนิธิในนาม “มูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทย และผู้ด้อยโอกาสในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยเริ่มพิจารณามอบความช่วยเหลือจากพนักงานภายในบริษัทและตัวแทนจำหน่ายกว่า 500,000 คนทั่ว ประเทศ กระทั่งออกสู่ระดับสังคมและระดับประเทศจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม
พัฒนาสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนชรา เด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สมทบทุนช่วยเหลือค่าอาหารเด็กกำพร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำพูน ในสภากาชาดไทย
- บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือทหาร ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดภาคใต้งานประกวดพระเครื่องพระบูชา ณ สวน อัมพร โดยพลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทบ.
La Chule Foundation
 
La Chule Foundation

ด้านการศึกษา
ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านแก่เด็กหรือสถานศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและการกีฬาอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กหรือสถาบันนั้นๆ
- จัดสร้างอาคารฝึกวิชาชีพโรงเรียนรวมน้ำใจเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯครบ 48 พรรษาของมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์ ณ ต.เสาธง อ.เมือง จ.ลำพูน
- บริจาคอุปกรณ์การกีฬาและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรั พย์และด้อยโอกาส โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
 

ด้านศาสนา
ทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการบูรณะพระอุโบสถ พระเมรุศาลาธรรมสังเวชให้แก่วัดต่างๆ
- ประธานอุปถัมภ์เททองหล่อพระประธาน (พระพุทธชินราช) วัดโพธิยาราม (ทองดง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
La Chule Foundation
 
La Chule Foundation

ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ดำรงอยู่ในสภาพที่สมดุล
- บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารและค่าใช้จ่าย นำพาสมาชิกพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 
ในทุกๆ เดือน ลาชูเล่ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมคืนประโยชน์สุขสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากกำไร
ในการขายผลิตภัณฑ์จะคืนสู่มูลนิธิเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสต่อไป
 
Image

ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ภายในกิจกรรม ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี เข้ารับโล่และเข็มที่ระลึก ครบรอบ 128 ปี องค์กรอัยการ

Read more
Image

ลาชูเล่รวม “น้ำใจ” ซับ “น้ำตา” พี่น้องไทยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทยและผู้ด้อยโอกาส

Read more
Image

ลาชูเล่ กรุ๊ป มอบความสุข และกำลังใจแก่รั้วของชาติ

 

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท ลาชูเล่ กรุ๊ป นำโดย ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน

Read more
Image

ลาชูเล่รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

 

ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

Read more