บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นักขายตรงดีเด่น ประจำปี 2559 ดังนี้

สมาคมการขายตรงไทยมีกำหนดจัดงาน "วันเกียรติยศนักขายตรงไทย TDSA AWARD" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และฉลองความสำเร็จให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ ในสังกัดบริษัทสมาชิกของสมาคมในฐานะ "สุดยอดนักขายตรงดีเด่น" ที่ดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณและดำรงคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทและสมาคมกำหนดอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นักขายตรงดีเด่น ประจำปี 2559 ดังนี้

1. คุณดวงเดือน จูสกุลวิจิตร และ คุณสมศักดิ์ สยุมพร ตำแหน่งเกียรติยศสูงสุด Top Diamond Star
2. คุณสุเพียบ เปรือง และ คุณศรีไท กราน ตำแหน่งเกียรติยศสูงสุด Diamond Star
3. คุณการีหม๊ะ เจ๊ะด๊ะ ตำแหน่งเกียรติยศสูงสุด Bronze Star