ขั้นตอนการสมัครสมาชิกลาชูเล่ ไทย

La Chule Thai
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เป็นเจ้าของธุรกิจ

ด้วยเงินลงทุนเพียง 200 บาท

รับสิทธิ์เป็นนักธุรกิจลาชูเล่ตลอดชีพ

กรอกข้อมูลการสมัคร แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ

หรือคีย์สมัครออนไลน์ผ่านผู้แนะนำ

เอกสารประกอบการสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
(ที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ: กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ร่วมธุรกิจทั้งสองท่าน (กรณีสมัครคู่)
3.ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจลาชูเล่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายโดยผู้ปกครองจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย